BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Tam metinlerde şu bölüm veya başlıklar yer almalıdır.

1.1. Konu başlığı

1.2. (Başlığın altında) Yazar/Yazarların Adı Soyadı (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.) Yazar adları, sağ kenarda italik olarak yazılmalıdır.

1.3. Özet

1.4. Konu (başlıklar, bölümler,  sonuç, kaynakça, ekler, vb.)

1.5. Tam metin, A4 boyutundaki kâğıda, 1,2 satır aralığında. 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile sağ kenar 2 cm. diğer kenarlar 2,5 cm olacak şekilde, tam metinlerin 15 sayfayı aşmayacak şekilde, dipnotların tek satır ve 10 punto şeklinde yazılmalıdır.

2. Paragraf aralığı, sonra 3 olarak ayarlanmalıdır.

3. Paragraf başı 1,25 cm içeriden olmalıdır.

4. Konu başlığı yalnız ilk harfleri büyük harf olacak şekilde, bold/koyu ve ortalanmış olarak verilmelidir.

5. Metin, iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.

6. Dipnotlar geçtikleri sayfada, tablo ve grafikler atıfta bulunulan sayfada veya devamında yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır.

7. Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça tek satır aralığında, ilk satır sola dayalı, diğer satırlar 1 cm içeriden olacak şekilde düzenlenmelidir.

8. Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.

9. Bildirinin hazırlanmasında burada belirtilmeyen diğer konularda bilimsel yazı yazım kurallarına uyulmalıdır.

Bildiri tam metinleri, necipfazilsempozyumu@bozok.edu.tr;kadirozkose60@hotmail.com elektronik posta adresine gönderilmelidir.